રશિયાએ યુક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે કિવ પરના હુમલા બંધ કર્યા…

Leave a Reply

Your email address will not be published.